ANBI Diaconie Gereformeerde Kerk

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie Gereformeerde Kerk Haren
Telefoonnummer 050- 534 92 78
RSIN/Fiscaal nummer: 824115752
Website adres: www.gorechtkerk.nl
E-mail: diaconie@gorechtkerk.nl
Adres: Hortuslaan 1a
Postcode: 9751 BE
Plaats: Haren
Postadres: Agricolahof 20
Postcode: 9752 NN Haren
Plaats: Haren

 

De Diaconie van de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen is een onderdeel van de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). Zij doet dit door her verlenen aan financiële steun aan o.a. projecten met en voor mensen die dak- of thuisloos, gevlucht, verslaafd, uitgesloten zijn. In Haren, maar ook landelijk en wereldwijd. Ons geloof inspireert ons hierbij. Belangrijke waarden in ons werk zijn maatschappelijke betrokkenheid, naastenliefde, duurzaamheid en recht.

De Diaconie van de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor de vermogensrechterlijke aangelegenheden van diaconale aard. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen.

 

 1. Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de diaconie van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad plm. 30 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen telt plm. 10 leden. Het moderamen van het college bestaat uit ten minste drie leden.


 1. Doelstelling/visie.

 De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


 1. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website Beleidsplan Gereformeerde Kerk Haren vindt u op blz. 17 en 18 het beleidsplan 2013-2017 van de diaconie van onze gemeente.

 1. Beloningsbeleid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 1. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad en aan de gemeente.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De diaconie van de Gorechtkerk vormt al sinds 1998 samen met de diaconie van de Dorpskerk de Diaconale Raad (DIRA). Die wordt, samen met de diaconale medewerkers uit de samenwerkende kerken, gevormd door plm. 20 gemeenteleden. De diakenen kunnen lid zijn een van de vier taakgroepen: Binnenlands Diaconaat, Diaconale Hulpgroep, Zending-Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), of de Werkgroep Goede Doelen. Elk van deze groepen vergadert enkele keren per jaar. De DIRA als geheel vergadert zes keer per jaar, het moderamen ten minste zes keer. Op de DIRA-vergaderingen wordt regelmatig een bepaald thema ter inspiratie of bezinning behandeld waartoe een gastspreker kan worden uitgenodigd. Ook worden op deze vergaderingen de door het moderamen voorgestelde steun ter goedkeuring voorgedragen.

De activiteiten van de DIRA zijn globaal:

 • Werkgroep Binnenlandsdiaconaat:
  • Inzameling t.b.v. voedselbank Groningen
  • verzorgen kerstattenties voor bepaalde groep gemeenteleden
  • verzorgen paasattenties voor bepaalde groep gemeenteleden
 • Diaconale hulpgroep:
  • behandeling verzoeken financiële ondersteuning
  • verzorgen van kerstpakketten
  • volgen van ontwikkelingen m.b.t. WMO en andere regelgevingen
 • Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO):
  • folderen bij collecten
  • paasgroetenactie voor gevangenen in binnen- en buitenland
  • diaconale acties
 • Werkgroep Goede doelen
  • organiseren van diverse acties t.b.v. diverse projecten met een diaconale strekking
 1. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het diaconale werk bestaat uit het, waar mogelijk, verlenen van financiële steun, zowel dichtbij als veraf. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. Ook wordt een bijdrage geleverd voor het in stand houden van de Landelijke organisatie.

 

 1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De andere kolommen geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 CvD 2015

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig geldelijk vermogen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming voor de diaconie. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

Diaconieën ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor een specifiek project.

De ontvangen inkomsten wordt besteed aan diaconale hulpverlening.