ANBI Gereformeerde Kerk

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Gereformeerde Kerk te Haren
Telefoonnummer 050- 537 08 55
RSIN/Fiscaal nummer: 002658562
Website adres: www.gorechtkerk.nl
E-mail: scriba@gorechtkerk.nl
Adres: Hortuslaan 1a
Postcode: 9751 BE
Plaats: Haren
Postadres: Hortuslaan 1a
Postcode: 9751 BE
Plaats: Haren

De Gereformeerde Kerk Haren is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk Haren.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 27 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website Beleidsplan Gereformeerde Kerk Haren vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

Inleiding

‘Gorechtkerk: plaats van ontmoeting’: dat is de titel die we dit beleidsplan meegeven. Dat doen we niet zomaar. De Gorechtkerk wil een plek zijn waar mensen de ontmoeting met God beleven. En waar mensen elkáár ontmoeten. We willen een gemeenschap zijn die zich verbonden weet in de Bijbelse boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Vanuit die boodschap willen we als geïnspireerde mensen op weg gaan naar God en naar elkaar. We willen een plek bieden voor ontmoeting, die mensen aan elkaar verbindt en die de band met God verdiept.

Dat zijn mooie woorden. Maar ze in de praktijk waarmaken gaat niet vanzelf. Dit beleidsplan wil daaraan bijdragen. Het heeft een lange voorgeschiedenis. In 2007 is onze gemeente georganiseerd naar het model van één kerkenraad met taakgroepen. Vervolgens heeft de kerkenraad, na een zorgvuldige uitwerking, in 2009 de Plaatselijke Regeling vastgesteld. Vanuit verschillende richtingen kwam daarna de roep om een beleidsplan. Waarin helder naar voren komt waar we in de Gorechtkerk voor staan en hoe we dat de komende jaren in de praktijk willen vormgeven.

Daarop heeft de kerkenraad in januari 2011 een commissie opdracht gegeven een beleidsplan te gaan opstellen. Die commissie – bestaande uit ds. Marja de Jager, Jolly Kerkstra, Cees Verschoor en Rudolf Kooi – is daar gedegen mee aan de slag gegaan, onder andere aan de hand van het model ‘Op weg met beleid’ van de landelijke Protestantse kerk. Dat is gebeurd in goede samenwerking met verschillende gremia in onze gemeente, bijvoorbeeld de diverse taakgroepen, het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen en de Stichting Gereformeerd Jeugdwerk Haren. Op basis daarvan is dit beleidsplan tot stand gekomen. De kerkenraad heeft het concept in drie sessies becommentarieerd. De opmerkingen van de kerkenraad zijn vervolgens met de taakgroepen doorgenomen. Daarop heeft de kerkenraad de verbeterde tekst nog eens in zijn geheel gelezen en voorlopig vastgesteld. Definitieve vaststelling vond plaats in de kerkenraadsvergadering van 6 mei 2013, nadat het beleidsplan ter inzage had gelegen en tijdens een gemeenteavond ook de gemeente was gehoord. Het beleidsplan is een ontwikkelingsplan. Dat betekent dat we ons beleid de komende jaren voortdurend actueel zullen houden en waar nodig aanpassen. In 2017 zullen we het beleidsplan als geheel evalueren.

Wij zijn een veelkleurige gemeente. Bij het schrijven van het beleidsplan hebben we steeds gezocht naar de elementen die ons in die veelkleurigheid met elkaar en met God verbinden. Zo hopen we ruimte te laten en recht te doen aan ieders betrokkenheid bij onze gemeente. En willen we een werkelijke ‘plaats van ontmoeting’ zijn.

Namens de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen,

Jolly Kerkstra

Preses

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

GEREFORMEERDE KERK HAREN-ONNEN

Jaarverslag 2015: alles in beweging

Niet alleen veranderde de zorg en de belasting dit jaar, ook de bodem van Groningen kwam erg in beweging, en ook de kerk van Haren-Onnen. In juni meldde ds Schut dat hij voornemens was een beroep naar de kerk in Elburg te aanvaarden en na de zomervakantie werd dat bewaarheid. Hij zou in november vertrekken na 19 jaar werken en preken voor de gemeente in Haren.

Na het verwerken van het bericht leverde het voor de kerkenraad extra werk en aandacht op, niet alleen de zorg voor een goed afscheid, een daverende avond op de 13e en een dienst op zondag 15 november, maar ook het zorgen voor voortzetting van het pastorale werk, door het aantrekken van ds Marieke Pranger per 1 januari 2016 en daarna het maken van uitgangspunten voor een opvolger en dat alles samen met de Gorechtkerkgemeente.

Ds De Jager werd namens de classis Groningen lid van de Synode, en reisde af en toe naar Lunteren.

In januari vierden we de maand van de dragende verhalen, we wandelden, keken naar een film, er was een poëzieavond. En kunstenaar Gert Sennema nam ons op zeer indringende wijze mee in het verhaal van een kunstwerk: wit of niet wit …..

In de Dorpskerk was er een gebedsdienst voor de eenheid van de Christenen, het thema was Dorst, aangedragen door de Braziliaanse kerken. Groothuisbezoek was er met als thema Vieren en Verbinden.

De cantorij vierde haar 35 jarig bestaan en stopte daarna wegens gebrek aan nieuwe aanwas, maar het zingen gaat door, oa in Fransum, in het kerkje, op een zaterdag met een geweldige opkomst.

Daarna vierden we in februari en maart de veertigdagentijd naar Pasen, kwamen grootouders bijeen , waren er in de Stille Week gebedsvieringen op alle dagen en werd op Goede Vrijdag de Marcuspassie uitgevoerd en was in de Gorechtkerk de Paaswake, waar we een steentje konden neerleggen, een steentje dat in die veertig dagen ‘geladen’ was met onze eigen zorgen, blijdschap en verdriet.

Tussendoor bepaalde de kindernevendienst ons elke zondag bij de voortgang naar Pasen, pelgrims en profeten liepen door de kerk, op weg naar Jeruzalem. We lazen van de discussie over de historiciteit en het leven van Jezus: ’als Jezus gestorven is, dan heeft hij geleefd!’ was een uitspraak van ds Plaisier van de Synode. We verstuurden Paasgroeten naar gevangenen in binnen en buitenland.

Door het hele jaar heen wekte de werkgroep Goede Doelen ons op de fairs te bezoeken, boeken en plantjes te kopen, bloemstukjes te maken, stamppot te eten en wat al niet meer, met als klapper een kunstweekend in het hele Gorechthuis en kerk waarbij ook de aangepaste zalen werden gebruikt.

De diaconie bracht ons op de hoogte voor wat betreft de voedselbank, de kinderen brachten er een bezoek aan, vooral de kledingactie bracht meer op dan waarom gevraagd werd.

We spraken op de gemeenteavond over inspiratie of organisatie en werden daarna verrast met goede cijfers over het jaar 2014. We zongen ons een weg naar Pinksteren. We gingen met een groep naar Winschoten, naar de kerk om schilderijen van Jannes de Vries te zien, maar kwamen ook terecht in de voormalige sjoel, en hadden met de huidige bewoners een erg onverwacht, maar erg interessant gesprek. We vierden de bevrijding van zeventig jaar geleden en de World Servants zochten methoden en vonden die, om geld voor hun zomerwerk te krijgen. Natuurlijk vierden we elke zondag de dienst en in de zomerweken deden we dat om en om met de hervormde broeders en zusters.

De synode hield eerst een enquête en was daarna bezig met een rapport: Kerk 2025 en tegen het einde van het jaar kwam een voorlopige versie uit, in 2016 zal ons dat bezig houden: hoe houden we de kerk(mensen) in beweging. Niet om de kerk uit te lopen, maar om mensen bij Jezus te houden, met Hem mee te gaan en als het even kan ook in de kerk.

Na de zomer was de aandacht vooral gericht op het vertrek van ds Schut, en de gevolgen daarvan, maar dat staat al aan het begin. Beweegt u mee, ook dit jaar ?

Roelof van Wijk, scriba

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

CvK 2015

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.